همه چیز چون زیاد شود ناچیز گردد و ارزان گردد مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود عزیزتر باشد
 
 

با دید عاشق معایب پوشیده می شود
 
 
 

وقتی چشم نابینا باشد عینک بدرد نمی خورد

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
X